Một số giải pháp đối với thị trường BĐS thứ cấp

Thị trường này là hết sức phức tạp, những vấn đề nảy sinh ở tất cả các khâu và các yếu tố giao dịch, vì vậy, các giải pháp phải có tính bao trùm, toàn diện và đồng bộ. Tuy nhiên, cơ bản nhất, có thể tập trung vào một số nội dung sau đây:

1.        Chính thức hóa thị trường phi chính quy. Nền tảng quan trọng hàng đầu để có thể chính thức hóa được thị trường phi chính quy là phải hợp thức hóa được các tài sản bất động sản của các chủ thể tham gia thị trường. Muốn vậy Nhà nước phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý đất đai và cũng được xem là biện pháp lâu dài để có thể làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Để đẩy nhanh tiến độ, cần giảm bớt thủ tục xem xét, thẩm định của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Tiến tới, chỉ cần UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất đã sử dụng và không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, quy định rõ thời hạn xem xét, xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. Các trường hợp đã có đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất tự làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi thẳng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không phải qua sự xem xét của cơ quan Nhà nước trung gian. Nếu bộ máy công bị quá tải trong việc cấp giấy chứng nhận này thì một số công việc có thể giao cho các tổ chức tư thực hiện.

Tiếp đó, cần hoàn thiện các tổ chức dịch vụ thị trường bất động sản với các hoạt động liên quan đến định giá, thông tin, lưu trữ, giám sát giao dịch…, kết hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để tăng cường hoạt động quản lý sau giao đất, công khai hóa quy hoạch sử dụng đất, đơn giản hóa thủ tục giao dịch, giải quyết vấn đề đền bù thiệt hại khi giải phóng mặt bằng, nắm chắc thông tin về bất động sản… Cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường một cách dễ dàng, thông suốt theo quy định của pháp luật.

ホーチミン 不動産

.