Những yếu tố xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí của công nhân trong khu công nghiệp

        

Những năm gần đây, các KCN đã thu hút mạnh giới đầu tư cả trong và ngoài nước

vì các lý do như giá thuê cơ sở hạ tầng, nhân công rẻ và chính sách ưu đãi của chính

quyền các địa phương. Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ quan tâm đến phát triển sản xuất, kinh

doanh và tăng lợi nhuận mà lại không bị ràng buộc trách nhiệm phải chăm lo đến điều

kiện làm việc, ăn, ở, hưởng thụ văn hoá của người lao động. Hơn thế, sự quan tâm của

các chính quyền địa phương chưa được bao quát, chưa có điều kiện phát triển đồng bộ

cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thiết chế văn hoá.

Cũng như nhiều nhu cầu khác trong đời sống, hưởng thụ văn hoá tinh thần là một nhu cầu bức thiết của công nhân. Sau giờ làm việc, công nhân cần có môi trường thích

hợp để nghỉ ngơi, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, thư giãn¼ nhằm tái tạo năng lực trí tuệ

và sức khoẻ, tiếp tục làm việc hiệu quả hơn. Nhưng trong KCN thiếu các thiết chế văn

hoá cho công nhân, nhưng nếu có cũng chỉ để phục vụ cán bộ quản lý doanh nghiệp

hoặc vào những ngày kỷ niệm lớn của đất nước mà thôi. Cho nên, việc thoả mãn các

nhu cầu giải trí tinh thần của công nhân sẽ gặp khó khăn. Công nhân sẽ tìm đến các hoạt

động bên ngoài, như quán cà-phê, đại lý Internet công cộng, các khu vui chơi giải trí tư nhân… Đến với những dịch vụ này, công nhân phải tiêu tốn một khoản tiền khá lớn

trong lúc tiền lương còn thấp, hơn nữa họ luôn phải cảnh giác với các sản phẩm văn hoá

đồi truỵ và tệ nạn xã hội. Thậm chí có nhiều công nhân lao vào những cuộc nhậu thâu

đêm suốt sáng và trở thành thói quen nguy hại cho bản thân và xã hội.

– Thiế t chế vă n hoá ở K CN ản h h ư ởng đế n nhu cầu g iải tr í cho c ông n hân

lao độ ng:

Hiện n ay cá c KCN đan g chủ đ ộn g x ây d ự n g các t hiế t chế v ăn ho á, nh ằ m chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần rèn

luyện và nâng cao thể chất, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá, tinh thần

của công nhân lao động, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đảng và Nhà

nước quan tâm chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hoá trong các doanh nghiệp, xây

d ự n g c ụ m c á c c ô n g t r ì n h c ô n g c ộ n g p h ụ c v ụ đ ờ i s ố n g C N LĐ g ồ m n h à ở , b ệ n h v i ệ n ,

 

trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, dịch vụ… góp phần ổn định cuộc sống CNLĐ ở

các KC N tập trung phát triển.

Từ kết quả biểu đồ 3.3 cho thấy những điều kiện, phương tiện phục vụ nhu cầu

giải trí cho công nhân lao động trong KCN; 22,4% công nhân trả lời tại nơi làm việc có

nhà thi đấu thể thao; 69,5% có sân vận động; 21% có sân chơi, bể bơi; 16,7% có công

viên; 65,6% có nhà văn hoá; 69,5% có hệ thống đài phát thanh; 61,2% có nhà mẫu giáo và 67,7% có trạm y tế.

Xét thiết chế văn hoá ở KCN Quang Minh và KCN Thăng Long, thì cơ sở vật

chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí cho công nhân lao động ở KCN Quang Minh

có điều kiện hơn KCN Thăng Long. Bởi vì, trước đó KCN Quang minh thuộc tỉnh Vĩnh

Phúc trước đây, đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; đẩy

mạnh quy hoạch các KCN, chuẩn bị quỹ đất, nguồn nhân lực đầu tư mạnh cho kết cấu

hạ tầng: đường giao thông, điện, nước, viễn thông, các thiết chế văn hoá¼ và luôn sát cánh cùng các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu

tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.