Ban quản lý các KCN và KCX Hà Nội cần tăng cường chính sách quản lý

Tăng cường quản lý nhà nước của BQL các KCN&CX Hà Nội Nghị định Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy định về KCN, KCX và KKT đã tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý các KCN & CX Hà Nội trong vai trò quản lý các doanh nghiệp. Để phát triển các KCN bền vững về kinh tế thì vai trò quản lý của BQL là rất quan trọng.

– Về thẩm định và cấp giấy phép đầu tư :Ngay từ lúc tiếp nhận đơn xin đầu tư thì BQL cần thẩm định về khả năng vốn, công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào không đạt yêu cầu sẽ không được cấp phép đầu . Thực hiện cấp phép đầu tư có chọn lọc. Tiến hành xử lý thủ tục hồ sơ nhanh chóng.

– Về quản lý doanh nghiệp : Phòng quản lý doanh nghiệp phối hợp với các với các cơ quan hữu quan kiểm tra việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động đối với các doanh nghiệp trong KCN và KCX, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp . Tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng nhà nước và lãnh đạo BQL chính sách, chế độ nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, phát hiện những vấn đề cần sửa đổi,điều chỉnh giấy phép đầu tư . Phối hợp với Trung tâm dịch vụ viêc làm thuộc BQL, đảm bảo cung ứng lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX theo lụât pháp và chính sách của nhà nước Việt Nam. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện những quy định của BQL về quản lý lao động tại các xí nghiệp trong các KCN.

– Tăng cường kiểm tra tình hình sản xuất trong KCN, về tình hình đời sống người lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, việc chấp hành quy chế KCN.

– Tăng cường vai trò của Đại diện ban quản lý tại các khu công nghiệp: Đôn đốc kiểm tra xem xét tình hình sản xuất của các doanh nghiệp để nắm chắc tình hình, phải thường xuyên theo dõi hoạt động của tất cả các KCN, những thắc mắc cần giải quyết hay có vấn đề tồn tại gì trong KCN thì ban đại diện cần nắm rõ để báo cáo, có phương hướng xử lý kịp thời.

– BQL cần phối hợp với các công ty xây dựng KCN có những chính sách thu hút đầu tư và thống nhất tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư, cũng như phối hợp trong việc quản lý hiệu quả phát triển các KCN.