Các đề xuất cho Luật thuế sử dụng đất – P1

 

*Mc tiêu:

Động viên công bng, hp lý vào ngân sách đối vi người s dng đất.

– Góp phn qun lý đất đai, khuyến khích s dng đất tiết kim, hiu qu.

– Thúc đẩy sn xut phát trin, chuyn dch cơ cu kinh tế nông nghip – nông thôn.

*Yêu cu hoàn thin:

Lut thuế s dng cn đáp ng các yêu cu:

– Thuế s dng đánh vào vic s dng đất, có s dng đất thì phi np thuế, không phân bit đất đang s dng có hay không có GCN QSDĐ; đất được giao mà không s dng vn phi np thuế.

– Thuế s dng đất đánh theo mc đích s dng, không phân bit QSDĐ là do Nhà nước giao, đi thuê hoc nhn chuyn ca người khác.

– Không thu thuế đối vi đất được s dng vào mc đích công cng và các mc đích mang tính cng đồng, phi li nhun.

* Xây dng li phm vi điu chnh.

Trong thi gian gn đây, có nhiu ý kiến xung quanh vic b thuế s dng đất nông nghip. Vì thuế s dng đất nông nghip cũng là mt loi thuế quan trng điu tiết vào s dng đất nên vic b hay không cũng s nh hưởng đến vic xây dng Lut thuế s dng đất.

Nhng người ng h thuế s dng đất nông nghip xut phát t thc trng ca bà con nông dân đang gp nhiu khó khăn, phn ln ch trông cy vào thu nhp to ra qua trng trt chăn nuôi để trang tri mi nhu cu ca cuc sng, tích lu rt thp. Đồng thi, s thu v thuế s dng đất nông nghip không đáng k, hàng năm ch khong 1.700 t đồng (chiếm 3% tng s thu NSNN), có th bù đắp d dàng bng các khon thu khác, nếu b được s giúp bà con nâng dn đời sng, to hiu ng kích cu đáng k rút ngn khong cách giàu nghèo gia nông thôn và thành th.

Nếu ch nhìn vào s thu np cho Nhà nước thì cách đặt vn đề trên là có lý. Tuy nhiên, trên thc tế, chính sách thuế s dng đất nông nghip ca Nhà nước hin nay đã th hin ch trương gim gánh nng thuế cho nông dân: thuế sut gim liên tc t 20% sn lượng trong thi k chng Pháp, xung còn 6 – 7% sn lượng hin nay, nếu xét theo t l tăng sn lượng thc tế thì mc động viên t thuế s dng đất nông nghip ch vào khong 3 – 4% sn lượng. Hơn na, v danh nghĩa là nông dân np thuế s dng đất nông nghip cho Nhà nước nhưng trên thc tế, toàn b s thu này được để li địa phương để tiếp tc đầu tư vào cơ s h tng, phát trin nông nghip đem li li ích cho bà con nông dân. Bi vy, nếu b thuế s dng đất nông nghip thì các địa phươngm, đặc bit là các địa phương mà sn xut nông nghip là ch yếu s mt ngun thu quan trng trong vic phát trin kinh tế địa phương bng ni lc.

Tóm li, trong giai đon hin nay không nên b hn thuế thu vào vic s dng đất nông nghip mà nên điu chnh dn theo hướng gim cho phù hp vi các chính sách ca Đảng và Nhà nước đối vi nông thôn, đời sng, điu kin kinh tế nông thôn và phù hp vi tiến trình ci cách ca các sc thuế có liên quan.