Các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản – P2

 

· Chính sách kinh tế, quy hoch và kế hoch s dng đất ca Chính ph.

Chính sách ca Chính ph và chính quyn các địa phương cũng là mt nhân t nhy cm nh hưởng đến th trường bt động sn. Trước hết là chính sách khuyến khích sn xut theo ngành, lãnh th, vùng kinh tế, khu vc kinh tế… Các chính sách này s kéo theo s gia tăng các cơ s sn xut kinh doanh, s gia tăng dân s, làm tăng cu v bt động sn, thúc đẩy s phát trin ca th trường bt động sn. Ngược li, nhng vùng, nhng khu vc mà chính ph không chú ý khuyến khích đầu tư thì sn xut s kém phát trin, dân s có th còn di chuyn sang các vùng khác, làm cho cu phc v v bt động sn phc v cho sn xut kinh doanh không tăng, cu nhà , đất không tăng, dn đến s kém nhn nhp ca th trường bt động sn. Tiếp đến là chính sách ca Chính ph v nhà , đất nói chung và chính sách nhà cho người nghèo, người có thu nhp thp, các đối tượng thuc din chính sách xã hi… Các chính sách này ca Chính ph có th làm tăng hoc cũng có th làm gim cu v nhà đất . Chính ph cũng có th cho phép các t chc, cá nhân trong hoc ngoài nước đầu tư xây dng, kinh doanh cơ s h tng hoc xây dng nhà để bán hoc cho thuê Tóm li, tt c các chính sách kinh tế ca Chính ph đều làm tăng hoc gim cu v bt động sn, làm nh hưởng đến s phát trin ca th trường bt động sn.

· Tp quán, truyn thng và th hiếu.

Tp quán, truyn thng là yếu t mang tính nhân văn ca th trường bt động sn. th trường lao động, th trường hàng hoá, th trường vn, s nh hưởng ca yếu t này là rt hn chế. Tp quán và truyn thng nh hưởng trc tiếp đến cách thc tiến hành các giao dch mua bán, thuê mướn, thế chp… ca th trường bt động sn. Nó có tác dng làm đẩy nhanh hoc hn chế các v giao dch, nó đảm bo độ tin cy gia các bên mua và bán, cho thuê và đi thuê đồng thi, nó cũng góp phn đẩy nhanh hoc làm chm quá trình thanh toán.

Th hiếu nh hưởng đến th trường bt động sn trên hai khía cnh ch yếu. Mt là th hiếu v v trí bt động sn (nht là v nhà , đất ). Hai là th hiếu v kiến trúc, kiu dáng, c v mt. Trong điu kin mt nn kinh tế phát trin, con người đang hướng v nhu cu có ngôi nhà độc lp, cũng là yếu t nh hưởng đến th trường bt động sn.