Hàng hoá bất động sản có đủ điều kiện tham gia giao dịch còn hạn chế cả về số lượng, chủng loại và chất lượng – P2

 

Vic đầu cơ, nm gi đất đai trái pháp lut còn din ra khá ph biến, nh hưởng ti quan h cung – cu và s hình thành giá c trên th trường.

Trong nhng năm đổi mi va qua, nn kinh tế nước ta đã có nhng bước phát trin quan trng, đời sng và thu nhp ca dân cư tăng lên nhanh chóng, do vy, nhu cu v bt động sn cho sinh hot và sn xut kinh doanh cũng tăng. Vic đầu cơ kinh doanh bt động sn đem li khon li nhun to ln mà các lĩnh vc đầu tư kinh doanh khác không th so sánh được. Chính vì vy, trong nn kinh tế đã xut hin nhng đối tượng đầu cơ đất đai để kiếm li. Hin tượng đầu cơ đất đai din ra dưới nhiu hình thc khác nhau như: xin giao đất, nhn chuyn nhượng QSDĐ ti các khu vc s quy hoch đô th, khu dân cư, các công trình kết cu h tng… nhưng không s dng, s dng không đúng mc đích hoc thuê li người bán trông coi, bo v để ch giá đất lên cao mi đem ra bán. Theo báo cáo ca các địa phương, trong s 13.042,6 ha đất nông nghip chuyn nhượng trái phép đã được thng kê thì đa s người nhn chuyn nhượng không có nhu cu s dng vào mc đích nông nghip, lâm nghip, mà ch yếu đầu cơ để bán li hoc xin chuyn mc đích s dng đất. Vic s dng đát không đúng mc đích được giao, được thuê cũng din ra khá ph biến. Theo kết qu kim tra ca cơ quan chc năng, tính đến hết tháng 6/2003, có tng s 107.377 trường hp s dng đất không đúng mc đích được giao, được thuê, vi tng din tích là 14.036,3ha, nhưng mi x lý được 20.098 v vi tng din tích là 1.531,2 ha.

Đối vi cơ quan HCSN và DNNN hin đang s dng đất tiếp qun t chế độ cũ hoc được giao trước năm 1993, do không phi np tin s dng đất hoc phi np tin thuê đất mc thp, nên tình trng s dng đất không đúng mc đích, s dng đất để cho thuê din ra khá ph biến. Theo kết qu tng kim kê tài sn c định ti cơ quan HCSN (ngày 01/01/1998) và DNNN (ngày 01/01/2000), các cơ quan HCSN vn đang dùng qu nhà đất thuc tr s làm vic vào sn xut kinh doanh, cho thuê hoc b trí nhà (chiếm ti 26% tng qu đất được giao); các DNNN có ti 33% qu đất s dng vào mc đích cho thuê, làm nhà và không có nhu cu s dng. Bên cnh đó, có ti 76% nhà đất ca các DNNN và 25% ca các cơ quan HCSN chưa được cp giy chng nhn QSDĐ, làm cho din tích đất thuc s hu nhà nước b các cá nhân ln chiếm trái phép là khá ln. Ch riêng trên địa bàn thành ph H Chí Minh, tng din tích đất đang s dng ca các cơ quan HCSN và DNNN là 218.947.402m2, nhưng đã có ti 61.145.728m2 được s dng vào các mc đích cho thuê, làm nhà … còn 8.003.613m2 không có nhu cu s dng nhưng không tr li cho Nhà nước (biu s 3).