Môi trường chính trị thể chế ảnh hưởng đến thị trường nhà ở của CTCP đầu tư An Lạc

Những sự kiện xảy ra trong môi trường chính trị có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những quyết định chiến lược. Môi trường này bao gồm luật lệ, các cơ quan nhà nước, các nhóm xã hội có uy tín có ảnh hưởng đến các tổ chức cùng cá nhân và hạn chế tự do hành động của họ trong khuôn khổ xã hội.

Môi trường này có ảnh hưởng lớn thị trường nhà ở quy định hoặc kiểm soát các quá trình, các hoạt động, các mối quan hệ trên thị trường, đồng thời nó còn có thể hạn chế hoặc tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường. Trong môi trường luật pháp bao gồm các bộ luật của trung ương và pháp lệnh của địa phương nhằm bảo vệ cạnh tranh kinh doanh lẫn quyền lợi người tiêu dùng. Luật pháp phản ánh các quan điểm chính trị và xã hội, trước hết định hướng và hạn chế một số các hoạt động kinh doanh, mặt khác cũng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Gần đây nước ta đã tập trung vào xây dựng các bộ luật mới để định chế cho các hoạt động kinh doanh nhà ở: Luật đất đai, Luật kinh doanh, Luật thuế..

Do vậy các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến sự can thiệp của Nhà nước trên thị trường kinh doanh nhà ở.