Phương pháp chi phí

Phương pháp định giá chi phí được hình thành từ nguyên tắc thay thế và giả định rằng giá trị của Bất động sản cần định giá được đo bằng cho phí để làm ra một Bất động sản tương tự như một vật thay thế.

Nguyên lý chung và nguyên tắc áp dụng

* Nguyên lý chung:

Nguyên lý cơ bản của phương pháp giá thành là chi phí của địa điểm (đất) cộng với chi phí xây dựng sẽ cho giá trị của bất động sản.

Giá trị của bất động sản có thể được ước tính bằng chi phí để có được đất và chi phí xây dựng công trình trên đất trừ đi tổng giảm giá tích lũy do hao mòn, lỗi thời của công trình.

Chi phí địa điểm

Cộng Chi phí xây dựng

Trừ Hao mòn của công trình

Lỗi thời của công trình

Giá trị của bất động sản

Giá trị khấu hao chính là phần tổn thất, mất mát về giá trị của công trình được đầu tư do tác động của các yếu tố tự nhiên làm bất động sản hư hỏng hoặc do lỗi thời lạc hậu về chức năng sử dụng hoặc có thể do những thay đổi khác về kinh tế, xã hội, mổi trường của vùng, khu vực làm cho giá trị bất động sản bị giảm giá.

Đây thực chất là tổng hợp của hai phương pháp:

– Phương pháp so sánh trực tiếp để định giá đất như là một mảnh đất trống

– Phương pháp chi phí để xác định giá đối với công trình trên đất, giá này chính là chi phí để xây dựng một công trình mới có giá trị sử dụng tương đương công trình được định giá, có tính đến những điếm lỗi thời của công trình đó.