Quy định về khiếu nại vi phạm đạo đức – P3

Bước 8. Kiến nghị phiên điều trần khác/ Kháng án

 

8a. Một trong các bên đệ trình kiến nghị tiến hành một phiên điều trần khác

tới Ban điều trần dựa trên việc phát hiện những chứng cứ mới. Kiến nghị cần được lập bằng văn bản và bao gồm tóm tắt về chứng cứ mới; báo cáo chứng cứ nào dự định được trình bày và có thể gây ảnh hưởng thế nào tới quyết định của Ban điều trần; giải thích lý do chứng cứ này không được phát hiện vào phiên điều trần trước. Nếu kiến nghị được chấp nhận, buổi điều trần mới sẽ được ấn định (trở lại Bước 6).

8b. Một trong các bên đệ trình yêu cầu kháng án dựa trên một (hay nhiều) cơ

sở trong số các cơ sở sau: (1) áp dụng sai Điều khoản của Bộ quy tắc; (2) không đầy đủ thủ tục trong quá trình xét xử; hoặc (3) hình thức kỷ luật được kiến nghị áp dụng.

 

Bước 9. Thời gian kháng án

 

9a. Không có đệ trình kháng án: Vụ việc được ấn định để phê chuẩn tại Hội

đồng vào cuộc họp Ủy ban chấp hành kế tiếp (đi tới Bước 10: Công việc của Hội

đồng xét xử)

 

9b. Đệ trình Đơn kháng án (yêu cầu nộp 100 USD phí đệ trình kháng án): Ấn

định một phiên điều trần đặc biệt. Phiên điều trần kháng án tuân theo các thủ tục trong Hướng dẫn với Chủ tịch: Tiến hành phiên điều trần kháng án về vấn đề đạo đức (được cung cấp trong tài liệu Quy tắc đạo đức và Cẩm nang phân xử (Code of Ethics and Arbitration Manual) của NAR). Ban điều trần tiến hành họp để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Bước 10. Công việc của Hội đồng xét xử:

 

Áp dụng đúng nguyên văn; hoặc

 

áp dụng nhưng kiến nghị thay đổi hình thức kỷ luật; hoặc

 

gửi trả lại Ban điều trần để cân nhắc về hình thức kỷ luật kiến nghị; hoặc

 

gửi trả lại Ban tiêu chuẩn nghề nghiệp để tiến hành phiên điều trần mới với một Ban điều trần khác nếu thấy có những khác biệt về thủ tục; hoặc

 

lật lại và bác bỏ Đơn khiếu nại vì kết quả thực tế không cho thấy sự vi phạm

Bộ quy tắc đạo đức.

 

Bước 11. Chuyển quyết định: Thông báo về quyết định của Hội đồng xét xử

cùng với bản gốc Giấy quyết định, bản sao của Đơn yêu cầu kháng án sẽ được chuyển cho các bên, chủ tịch Ban điều trần và Chủ tịch Ban tư vấn pháp lý. Các quyết định cảnh cáo hay khiển trách được lập và ký bởi Chủ tịch Hội đồng xét xử, sau đó được chuyển tới Bị cáo.

 

Qua những phân tích trên đây, ta có thể thấy đư