Giảm phí vốn doanh nghiệp về nhà ở công nhân

        Mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi về vay vốn gồm tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt trong hay ngoài nước có dự án về đầu tư xây dựng phát triển nhà ở cho công nhân các KCN đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu, cụ thể như: Khu nhà ở được xây dựng phải đảm bảo tuân theo những yêu cầu trong quy hoạch của nhà nước; các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở cho công nhân KCN phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt; nhà ở đã được xây dựng chỉ dành cho đối tượng là công nhân làm việc trong các KCN…

        Các doanh nghiệp được vay trung hạn hoặc dài hạn đối với các dự án bán nhà trả góp cho công nhân với lãi suất ưu đãi. Cho phép các chủ đầu tư được phép huy động vốn ứng trước của các đơn vị liên doanh, liên kết, của các nhà đầu tư thứ phát.

        Đưa các dự án nhà ở cho công nhân vào danh mục dự án được vay vốn ưu đãi. Nói cách khác là được tiếp cận với nguồn tín dụng nhà nước và được vay với mức lãi suất ưu đãi. Đó là một trong những cách để giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu tư vào xây dựng nhà ở cho công nhân KCN.

        Cần có cơ chế huy động vốn tối đa vốn kiều hối của bà con Việt kiều bằng cách đưa ra những chính sách thông thoáng hơn nữa với bà con Việt kiều.