Quan điểm giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân

        Chính sách nhà ở cho công nhân phải đặt trong thể chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện những định hướng, mục tiêu, chính sách phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân KCN nói riêng phải đảm bảo theo quan điểm đã quán triệt. Nhà nước khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào việc tăng cung nhà ở cho công nhân nhưng cần tham gia quản lý điều tiết để tránh những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Trong từng thời kỳ nhất định phải xem xét mọi điều kiện, có chính sách cụ thể phù hợp, tránh dàn trải thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả thấp.

        Nhà ở cho công nhân cần có sự quan tâm, phối hợp của toàn xã hội. Nhà ở cho công nhân các KCN cũng là một bộ phận của nhà ở xã hội nên cần sự quan tâm của toàn xã hội. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là con đường chúng ta đang theo đuổi, vậy để giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, phải đứng trên quan điểm thị trường. Tuy nhiên, đối với nhà ở cho công nhân thì ngoài cơ chế thị trường, phải thực hiện kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, đối với các cơ quan nhà nước thì quan điểm phối hợp lại càng cần được quán triệt.

        Quy hoạch phát triển nhà ở công nhân phải gắn liền với quy hoạch và phát triển các KCN. Khi lập quy hoạch hay đầu tư phát triển các KCN tại các địa phương phải đảm bảo gắn liền cả quy hoạch và đầu tư vào nhà ở cho công nhân lao động. Quan điểm này nhằm hướng tới lợi ích trước mắt là đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư và về lâu dài là đảm bảo sự phát triển bền vững các KCN và ngành công nghiệp của cả nước.

Nhà ở cho công nhân KCN là một bộ phận cấu thành của hệ thống nhà ở đô thị. Do vậy, công tác quy hoạch khu xây dựng nhà ở cho công nhân phải được gắn với các dự án khu đô thị mới, các dự án nhà ở thương mại để đảm bảo sự hài hoà và tính đồng bộ về cơ sở hạ tầngi. Ngoài ra, về chất lượng phải đảm bảo không phải nhà tạm bợ, những tiêu chuẩn về chất lượng có thể thấp hơn trung bình nhưng phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu để sử dụng trong lâu dài.