Việt Nam rút ra một số bài học từ các nước về vấn đề giải quyết nhà ở cho công nhân

        Sau khi nghiên cứu về vấn đề giải quyết nhà ở cho công nhân lao động của một số nước, trong đó giới thiệu về việc giải quyết nhà ở tầng lớp lao động với thu nhập thấp của Hà Lan và Trung Quốc, chúng tôi có một vài kết luân như sau:

        Về nhận thức, do nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp cũng là một bộ phận để hình thành và phát triển nhà ở xã hội nên cần có sự quan tâm, phối hợp của các doanh nghiệp tư nhân và cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng và sử dụng nhà ở của các doanh nghiệp.

        Về cơ chế chính sách, phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp phải xem xét, cân nhắc mọi điều kiện cho từng thời kỳ nhất định, có chính sách cụ thể mang tính ưu tiên cho mỗi giai đoạn, tránh dàn trải. Trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách tài chính và chính sách liên quan đến xây dựng.

        Về mô hình nhà ở, khi thiết kế quy hoạch chi tiết một khu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp cần xác định phát triển theo nhiều mô hình đa dạng và nên phát triển đồng bộ các mô hình. Dựa vào đặc điểm, hoàn cảnh của mỗi địa phương và khu công nghiệp nằm trong địa phương đó để phát triển mô hình nhà ở cho công nhân khu công nghiệp một cách hợp lý.